Så gör du om du får en vattenskada 

Att råka ut för en vattenskada i sin bostad är inte speciellt roligt då det många gånger innebär kostsamma åtgärder och reparationskostnader. Vattenskador är den vanligaste skadan som händer i bostäder i Sverige, varav de är vanligast förekommande i badrum och kök. Tvättstugor, trots att de är våtrum, är dock mindre drabbade än de tidigare nämnda. 

Svaga punkter i badrum 

Fuktskador i badrum härleds ofta till antingen golvet eller golvbrunnen. Gällande golvet handlar det ofta om bristande tätskikt som orsakar fuktskador. Om du har plastmatta kan ett litet hål snabbt orsaka en vattenskada. Detta kan vara svårt att upptäcka i god tid och upptäcks ofta när skadan är långt gången. Att regelbundet inspektera ditt badrum är ett enkelt tillvägagångssätt du kan använda dig av för att upptäcka skador i god tid. Golvbrunnar är även en svag punkt i badrum som ofta orsakar fuktskador. Äldre golvbrunnar är särskilt utsatta då de ofta inte håller helt tätt. Förutom golv och golvbrunn är även rör och ledningar en riskzon i badrum. Gamla rör och ledningar kan brista och ibland börja smygläcka, vilket kan vara svårt att upptäcka. Läckage i ledningar och rör förebyggs lättast genom regelbundna inspektioner och att byta ut slitna delar vid behov. 

Svaga punkter i kök 

Gällande kök härleds de vanligaste vattenskadorna till diskmaskiner och rör som läcker eller gått sönder. Diskmaskiner kan börja läcka, vilket ofta inte märks omedelbart. Om den läcker stora mängder vatten och läckaget inte upptäcks i god tid kan det orsaka en vattenskada. Det är även vanligt förekommande med vattenskador orsakade av läckande frys och kyl. Detta kan enkelt förebyggas med hjälp av ett så kallat droppskydd. Droppskyddet placeras under kyl, frys och diskmaskin för att samla upp eventuellt läckande vatten. Vattnet rinner fram så du snabbt kan identifiera ett läckage utan att vattnet orsakar någon skada. Du får sedan god tid på dig att åtgärda och hantera problemet och slipper stå med konsekvenserna som en allvarlig vattenskada innebär. Om inte annat kan du med detta hjälpmedel ofta begränsa skadan, vilket är en ekonomisk besparing i sig. 

Minska risken för vattenskador 

Även om de flesta är medvetna om att vattenskador kan förekomma i bostäder är det inte alla som vidtar relevanta åtgärder för att förebygga vattenskador. Det finns faktiskt en del saker som går att göra för att förebygga att en vattenskada uppstår, eller för att upptäcka en vattenskada så tidigt som möjligt. 

  • Rensa avloppet regelbundet för att minimera risken för läckage och stopp. 
  • Placera droppskydd under diskmaskin, frys och kyl. 
  • Inspektera golvbrunn och vatten- och avloppsledningar regelbundet för att upptäcka slitage i god tid. 
  • Arbeta med en underhållsplan så golvbrunnar, tätskikt och vattenledningar åtgärdas i god tid innan något brister och orsakar en vattenskada. 
  • Installera ett vattenlarm som kan stänga av vattentillförseln och varna dig om ett läckage uppstår. 
Posted in Händiga Arbetare, Inom Yrket